White Mountain Granite Slab 13

White Mountain Granite Slab 13 and Close-up

White Mountain Granite Slab 13
White Mountain Granite Slab 13-400