Ivory Fantay granite slab 1003

Ivory Fantasy Granite Slab 1003 and Close-up

Ivory Fantasy Granite Slab 1003
Ivory Fantasy Granite Slab 1003-400