Ivory Fantasy granite slab 15A

Ivory Fantasy  granite slab 15A and Close-up

Ivory Fantasy  granite slab 15A
Ivory Fantasy  granite slab 15A-400