Ivory Fantasy granite slab 1978

Ivory Fantasy granite slab 1978 and Close-up

Ivory Fantasy granite slab 1978
Ivory Fantasy granite slab 1978-cu