Ivory Fantasy granite slab 1922

Ivory Fantasy granite slab 1922 and Close-up

Ivory Fantasy granite slab 1922
Ivory Fantasy granite slab 1922